[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=”” min_height=””][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURBRIGADE VOF.

Slotenmakerstraat 30, 2672 GD Naaldwijk, 06-41625140

Artikel 1   Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Huurmateriaal: alle materialen welke door VerhuurBrigade worden verhuurd, zoals springkussens, stormbanen, partymaterialen, sport- en spelactiviteiten en verder alle door VerhuurBrigade verzorgde diensten, zoals op- en afbouwen en begeleiding bij de materialen.
 3. Klant: de huurder van de materialen/diensten van VerhuurBrigade. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
 4. Deelnemer: Degene die gebruikmaakt van de huurmaterialen.
 5. Derde(n): één of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen VerhuurBrigade en de klant.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tot huren/dienstverlening.
 7. (Weder)partij: zowel de klant als VerhuurBrigade.

Artikel 2   Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met VerhuurBrigade VOF, statutair gevestigd te Naaldwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75734311, hierna te noemen: “VerhuurBrigade” en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, betreffende, maar niet beperkt tot inkoop, verkoop/het leveren van goederen dan wel het verrichten van werkzaamheden, het verlenen of betrekken van diensten.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VerhuurBrigade, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VerhuurBrigade en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3   Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door VerhuurBrigade gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. VerhuurBrigade is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is VerhuurBrigade daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VerhuurBrigade anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VerhuurBrigade niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. In geval van verhoging van kostprijsbepalende factoren is VerhuurBrigade gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden.
 8. Indien VerhuurBrigade overgaat tot prijsverhoging voordat drie maanden na het slui­ten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schrifte­lijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswij­ziging.

Artikel 4   Uitvoering van de overeenkomst

 1. VerhuurBrigade zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VerhuurBrigade het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. VerhuurBrigade draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VerhuurBrigade aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VerhuurBrigade  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VerhuurBrigade  zijn verstrekt, heeft VerhuurBrigade  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 4. Voor alle deelnemers is het nuttigen van alcoholhoudende dranken is voorafgaand en/ of tijdens een activiteit ten strengste verboden. Indien de klant en/of deelnemers toch alcohol willen nuttigen voorafgaande en/of tijdens de activiteit dan dient dit in nauw overleg met VerhuurBrigade te gebeuren.
 5. VerhuurBrigade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VerhuurBrigade is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VerhuurBrigade kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VerhuurBrigade uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door VerhuurBrigade of door VerhuurBrigade ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. De klant vrijwaart VerhuurBrigade voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 9. Bij uitvoering van de overeenkomst is VerhuurBrigade gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
 10. Indien de klant de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle door VerhuurBrigade bezorgde huurmaterialen worden op de door de klant opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost.
 11. Onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de ter beschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de wagens van VerhuurBrigade, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.

Artikel 5   Verplichtingen klant

 1. De klant is verplicht de huurmaterialen te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzingen van VerhuurBrigade, diens personeel en/of de personen waarvan VerhuurBrigade zich bedient, nauwgezet op te volgen.
 2. De klant is aansprakelijk voor schade die door deelnemer, dan wel door derden, wordt toegebracht aan de huurmaterialen.
 3. In geval van beschadiging van het huurmateriaal wordt door de klant de oorzaak van de schade en de gevolgen zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en aan VerhuurBrigade bekend gemaakt. Indien VerhuurBrigade over oorzaak en gevolgen van mening verschilt met de klant dient hij dit met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de hiervoor genoemde schriftelijke medede­ling schriftelijk aan de klant mede te delen, waarna door VerhuurBrigade een erkend expertisebureau verbonden onafhankelijke schade-expert zal worden aangezocht met het verzoek een voor beide partijen bindend oordeel uit te bren­gen. De kosten van het rapport komen voor rekening van degene die geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt.
 4. De klant is verantwoordelijk voor het schoon, droog en netjes retour brengen van de materialen. Indien dit niet het geval is, is VerhuurBrigade gerechtigd de gemaakte kosten door te declareren bij de klant.

Artikel 6   Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VerhuurBrigade zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VerhuurBrigade de klant hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal VerhuurBrigade daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal VerhuurBrigade geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VerhuurBrigade  kunnen worden toegerekend.

Artikel 7   Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen VerhuurBrigade en een de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Door VerhuurBrigade opgegeven tijden zijn bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming van verplichtingen van VerhuurBrigade dient VerhuurBrigade uitdrukkelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij VerhuurBrigade een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.

Artikel 8   Betaling, rente en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VerhuurBrigade aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De klant is gehouden alle door ons in rekening ge­brachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot enige pres­tatie onzerzijds laten de betalingsver­plichting van de klant onverlet en geven hem nooit het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 3. Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is de klant, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaan­de bedrag verschuldigd van vier (4) % boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank.
 4. VerhuurBrigade is steeds gerechtigd om, alvorens (verder) te presteren, volledige vooruitbetaling c.q. een voorschot, een waarborgsom, dan wel vervangende en/of aanvullende zekerheid van de klant te ver­langen voor de nakoming van zijn (verdere) betalings­verplichtingen.
 5. VerhuurBrigade is gerechtigd om van de klant alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, waaronder begrepen alle buitenge­rechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €113,50 en zijn exclusief omzetbelasting.
 6. Indien VerhuurBrigade hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.
 8. De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 9   Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door VerhuurBrigade geleverde materialen, daaronder eventueel mede begrepen instructies blijven eigendom van VerhuurBrigade.
 2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht VerhuurBrigade zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door VerhuurBrigade geleverde materialen, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendoms-voorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat VerhuurBrigade zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VerhuurBrigade  of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VerhuurBrigade  zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10  Annulering

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de klant, heeft VerhuurBrigade recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan VerhuurBrigade zijn toe te rekenen. Voorts is de klant alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de klant.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VerhuurBrigade, zal VerhuurBrigade in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de klant toerekenbaar zijn.
 3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VerhuurBrigade extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de klant in rekening gebracht.
 4. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere de klant c.q. deelnemer naast eventuele verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door VerhuurBrigade georganiseerde activiteit zal VerhuurBrigade volgende kosten in rekening brengen:
 5. Bij annulering tot 2 maanden (56 dagen) voor de overeengekomen huurdatum: 25% van het factuurbedrag.
 6. Bij annulering vanaf de tweede maand (inclusief 56ste dag) tot 1 maand (28 dagen) voor overeengekomen huurdatum: 30% van het gefactureerde bedrag.
 7. Bij annulering vanaf 1 maand (inclusief 28ste dag) tot twee weken (14 dagen) voor de overeengekomen aanvangdatum van de activiteit: 50% van het gefactureerde bedrag.
 8. Bij annulering vanaf twee weken (inclusief 14e dag) tot een week van de overeengekomen huurdatum: 75% van het gefactureerde bedrag.
 9. Bij annulering minder dan een week voor de overeengekomen huurdatum: het volledige factuurbedrag.

Artikel 11  Aansprakelijkheid

 1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behou­dens in geval van opzet of grove schuld, is VerhuurBrigade niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indi­rect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de klant als bij deelnemers en derden.
 2. De klant vrijwaart de gebrui­ker ter zake van eventuele vorderingen van VerhuurBrigade. De aanspra­kelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door de gebruiker met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde be­dra.In­dien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdek­king mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

Artikel 12  Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

 1. In geval van aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel van de klant c.q. deelnemer, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot een vergoeding van maximaal €10.000,-.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van VerhuurBrigade voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de klant beperkt tot ten hoogste driemaal het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van VerhuurBrigade.
 3. VerhuurBrigade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- of annuleringsverzekering.
 4. Met inachtneming van het gesteld artikel 2.5 aanvaardt VerhuurBrigade geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij één of meerder deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand en/ of tijdens een activiteit. Toestemming van VerhuurBrigade om eventueel alcohol te nuttigen voorafgaand en/ of tijdens een activiteit betekent geenszins dat VerhuurBrigade hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/ of letsel.

Artikel 13  Vrijwaringen

 1. De klant vrijwaart VerhuurBrigade voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de klant aan VerhuurBrigade informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14  Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15  Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VerhuurBrigade gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VerhuurBrigade  zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VerhuurBrigade niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16  Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt VerhuurBrigade zich de rechten en bevoegdheden voor die VerhuurBrigade  toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door VerhuurBrigade verstrekte stukken, zoals instructies zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VerhuurBrigade  worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. VerhuurBrigade behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17  Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van VerhuurBrigade is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft VerhuurBrigade het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18  Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen VerhuurBrigade en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19  Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]